• Hair Designer
  Loft Number 16

 • b2b salon, Hair Stylist
  Loft Number 24

 • Stylist, Makeup Artist
  Loft Number 25

 • Master Hair Designer
  Loft Number 11

 • Master Stylist - Color Artist - Curl Specialist
  Loft Number 12

 • Hair Designer/Owner
  Loft Number 23

 • Crown Creations by T-Hair Stylist
  Loft Number 9

 • Master Stylist ,Makeover Specialist and Color Correction
  Loft Number 10